REGULAMIN PROMOCJI
„Więcej za mniej!”

 

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin Promocji („Regulamin”) określa zasady organizacji oraz warunki uczestnictwa w Promocji „Oczyszczacz Sharp FPJ30* w prezencie!” („Promocja”). Uczestnik przystępując do Promocji potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu i akceptuje jego warunki.
 2. Organizatorem Promocji jest www.sharpwarszawa.pl z siedzibą w ul.J.P Woronicza 31 Warszawa 02-640, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie pod numerem NIP: 5661413641, REGON: 140746082 („Organizator”).
 3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji jest dostępna w prowadzonym przez Organizatora sklepie stacjonarnym a także do wglądu w siedzibie Organizatora.
 4. Promocja realizowana jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i podlega prawu polskiemu.

§ 2
OGÓLNE ZASADY PROMOCJI

 1. Uczestnikiem Promocji może być każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych, która dokona w czasie trwania Promocji zakupu jednego z modeli urządzeń oczyszczających powietrze marki SHARP objętych Promocją („Produkty promocyjne”) w sklepie stacjonarnym lub internetowym pod adresem: sharpwarszawa.pl prowadzącym sprzedaż urządzeń oczyszczających powietrze marki SHARP, będącym Organizatorem niniejszej Promocji („Punkty sprzedaży”), po spełnieniu wszystkich warunków Promocji określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Promocja polega na przyznaniu Uczestnikom, którzy dokonają zakupu jednego z urządzeń oczyszczającego powietrze model KIG75EUW, FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH, KCG60EUW, KCG50EUW, KCG50EUH marki Sharp, pochodzącego z dystrybucji Vestel Poland i spełnią warunki Promocji określone w niniejszym Regulaminie, możliwości zakupu oczyszczacza powietrza z serii FPJ30xx marki SHARP w cenie 1 zł brutto („Nagroda”).
 3. Produktem promocyjnym objętym niniejszą Promocją są urządzenia oczyszczające powietrze model KIG75EUW, FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH, KCG60EUW, KCG50EUW, KCG50EUH marki SHARP, zakupione w jednym z Punktów sprzedaży prowadzonych przez Organizatora.
 4. Czas trwania Promocji:
 5. Zakup Produktu promocyjnego:
 6. w sprzedaży internetowej Promocja obowiązuje od dnia 16 listopada 2021r. od godz. 06:00 do dnia 31 grudnia 2021r. do godz. 23:45. O czasie dokonania zakupu decyduje data i godzina złożenia zamówienia w systemie sprzedaży prowadzonym przez sklep internetowy;
 7. w Punktach sprzedaży prowadzących sprzedaż stacjonarną Promocja obowiązuje w godzinach ich otwarcia od dnia 16 listopada 2021r. do dnia 31 grudnia 2021r.
 8. W Promocji mogą wziąć udział („Uczestnicy”):
 9. osoby fizyczne posiadające miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 10. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, dokonujące zakupu Produktu promocyjnego na użytek własny z przeznaczeniem na prowadzoną działalność gospodarczą.
 11. Udział w Promocji jest całkowicie dobrowolny, jak również bezpłatny. Uczestnik nie musi dokonywać jakichkolwiek płatności na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Promocji.
 12. Informacje na temat Promocji udostępniane są w Punktach sprzedaży stacjonarnej oraz na stronie internetowej sklepu pod adresem: sharpwarszawa.pl.

§ 3
UDZIAŁ W PROMOCJI

 1. Warunki uprawniające do udziału w Promocji są następujące i muszą zostać spełnione łącznie – dokonanie przez Uczestnika zakupu fabrycznie nowego Produktu promocyjnego wskazanego w §2 ust. 3 Regulaminu, wyłącznie w Punktach sprzedaży prowadzonych przez Organizatora Promocji, w okresie trwania Promocji określonym w §2 ust. 4 Regulaminu;
 2. Uczestnik ma możliwość skorzystania z Nagrody przyznanej w Promocji tylko i wyłącznie w Punkcie sprzedaży będącym Organizatorem niniejszej Promocji, w którym dokonał zakupu Produktu promocyjnego, w chwili jego dokonania.
 3. Uczestnik jest uprawniony do wielokrotnego udziału w Promocji w okresie jej obowiązywania i skorzystania z Nagrody przy zakupie jednego z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model KIG75EUW, FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH, KCG60EUW, KCG50EUW, KCG50EUH pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków określonych w powyższym ust. 1 Regulaminu.
 4. Paragon lub faktura („Dowód zakupu”) potwierdzająca zakup Produktu promocyjnego może zostać wykorzystana w Promocji tylko jeden raz i uprawnia do ubiegania się o przyznanie jednej Nagrody z tytułu udziału w Promocji.
 5. W przypadku dokonania zakupu Produktów promocyjnych w ilości większej niż jedna sztuka, zarejestrowanych na jednym Dowodzie zakupu, Uczestnikowi przysługuje proporcjonalnie odpowiednia ilość Nagród.
 6. Uczestnik jest uprawniony do skorzystania z przyznanej Nagrody:
 7. po okazaniu oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego podczas zakupu jednego z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model KIG75EUW, FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH, KCG60EUW, KCG50EUW, KCG50EUH w sklepie stacjonarnym,
 8. po dołączeniu skanu lub zdjęcia oryginału Dowodu zakupu Produktu promocyjnego podczas składania zamówienia na jedno z urządzeń do oczyszczania powietrza marki SHARP model
  KIG75EUW, FPJ80EUW, FPJ80EUH, FPJ60EUW, FPJ60EUH, KCG60EUW, KCG50EUW, KCG50EUH w sklepie internetowym.
 9. Uczestnik traci prawo do otrzymania Nagrody, jeżeli:
 10. nie dopełni w terminie któregoś z warunków wskazanych w Regulaminie; lub
 11. załączony skan lub zdjęcie Dowodu zakupu będzie nieczytelne; lub
 12. zgłoszony Dowód zakupu będzie podrobiony lub nieoryginalny; lub
 13. Dowód zakupu będzie stwierdzał zakup Produktu promocyjnego poza czasem trwania Promocji; lub
 14. na przedstawiony Dowód zakupu Produktu promocyjnego wydano już Nagrodę w ramach Promocji; lub
 15. Uczestnik uniemożliwił Organizatorowi weryfikację Dowodu zakupu Produktu promocyjnego w okolicznościach określonych w Regulaminie, w tym w sytuacji, gdy przedstawiony Dowód zakupu Produktu promocyjnego jest uszkodzony w sposób uniemożliwiający jego odczytanie.
 16. Promocja nie narusza praw Uczestników wynikających z przepisów ogólnych, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy odstąpienia od umowy zawieranej na odległość, z zastrzeżeniem zapisu poniższego ust. 9 Regulaminu.
 17. W przypadku dokonania przez Uczestnika zwrotu Produktu promocyjnego zakupionego w czasie trwania Promocji, przy zakupie którego Uczestnikowi Promocji została przyznana Nagroda, z której Uczestnik skorzystał i dokonał zakupu oczyszczacza powietrza serii FPJ30xx marki Sharp w cenie 1 zł, Uczestnik jest zobowiązany, niezależnie od odstąpienia od umowy w zakresie zwracanego Produktu promocyjnego odstąpić także od umowy w zakresie zakupionego oczyszczacza powietrza serii FPJ30xx marki Sharp, którego nabycie w obniżonej cenie było możliwe jedynie dzięki dokonaniu zakupu Produktu promocyjnego, zgodnie z warunkami i na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 18. Rozliczenia podatkowe Nagród przyznanych Uczestnikom w Promocji:
 19. w przypadku osób fizycznych, wartość świadczenia stanowiącego Nagrodę w Promocji jest zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387);
 20. w przypadku osób fizycznych biorących udział w Promocji w związku z prowadzoną przez nie działalnością gospodarczą, wartość świadczenia w Promocji stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 2019 poz. 1387).
 21. Uczestnik nie może żądać przekazania Nagrody w innej formie niż przewidziana niniejszym
 22. Uprawnienia wynikające z uczestnictwa w Promocji, w tym prawo do Nagrody, nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

§ 4
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje związane z uczestnictwem w Promocji mogą być zgłaszane w trakcie trwania Promocji i nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia Promocji.
 2. Reklamacje powinny być zgłaszane wyłącznie w formie pisemnej, listem poleconym na adres Organizatora podany w § 1 ust. 2 Regulaminu z dopiskiem: „Reklamacja”. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data stempla pocztowego.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko lub firmę Uczestnika, adres do korespondencji, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 4. Prawo złożenia reklamacji przysługuje Uczestnikom w ich indywidualnej sprawie.
 5. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora najpóźniej w terminie 30 dni od dnia doręczenia.
 6. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym na adres podany w zgłoszeniu reklamacyjnym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 7. Wniesienie przez Uczestnika reklamacji po terminie wskazanym w powyższym ust. 1, nieuznanie reklamacji nie wstrzymuje możliwości dochodzenia przez Uczestnika roszczeń na drodze postępowania sądowego lub pozasądowego, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Informacja o zmianie Regulaminu, w zakresie dozwolonym przez przepisy prawa, zostanie zamieszczona w Serwisie Promocji. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestnika do daty zmiany Regulaminu, ani pogarszać warunków trwającej Promocji.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Promocja nie łączy się z innymi promocjami obejmującymi produkty marki SHARP i ogłoszonymi przez Organizatora. Produkt promocyjny zakupiony w okresie obowiązywania niniejszej Promocji może wziąć udział wyłącznie w jednej akcji promocyjnej dotyczącej produktów marki SHARP ogłoszonej w tym okresie.